@MarcoSantaterra

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การจัดการองค์กรการคิดวิเคราะห์การสื่อสารความเป็นผู้นำความรู้เชิงเทคนิคการคิดสร้างสรรค์

ทักษะของฉัน

ความเป็นผู้นำ

จัดลำดับความสำคัญได้
ตัดสินใจ
แสดงความเป็นผู้นำ
ริเริ่ม
มีความรับผิดชอบ
กล้าเสี่ยง
บริหารจัดการคน
จูงใจ
จัดสรรงานได้

การจัดการองค์กร

หาแหล่งทรัพยากรได้
จัดระบบงาน
วางแผน
ทำงานเป็นทีม
ทำตามระเบียบวิธี
ใส่ใจในรายละเอียด
มีความอดทน
ค้นคว้าวิจัย
บริหารเวลา
ทำตามขั้นตอน

การสื่อสาร

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
แสดงความคิด
สร้างความสัมพันธ์
ฟังอย่างตั้งใจ
ต่อรอง
เข้าใจผู้ชม
นำเสนอ
เขียนได้อย่างกระจ่าง
มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ

การคิดวิเคราะห์

ประเมิน
แก้ปัญหา
ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
คำนวณ
เป็นนักคิดวิเคราะห์
ให้ความคิดเห็น
ประเมินความต้องการ
ใช้เหตุผล
เรียนรู้
ทำงานกับรูปทรงและพื้นที่

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการฮาร์ดแวร์
รักษาความปลอดภัยออนไลน์
บริหารจัดการซอฟต์แวร์
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
มีความรู้ด้านข้อมูล
รู้จักมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
บริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล

การคิดสร้างสรรค์

ทำให้เห็นภาพได้

ภาษา

อังกฤษ: ใช้ได้คล่อง, อิตาลี: ภาษาแม่, โปรตุเกส: ใช้ได้คล่อง, สเปน: ขั้นกลาง