@Rachelorr89

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การจัดการองค์กรการสื่อสารความรู้เชิงเทคนิคการคิดวิเคราะห์ความเป็นผู้นำการคิดสร้างสรรค์

ทักษะของฉัน

การจัดการองค์กร

วางแผน
จัดระบบงาน
มีความอดทน
ทำตามระเบียบวิธี
หาแหล่งทรัพยากรได้
ทำงานเป็นทีม
ทำตามขั้นตอน
บริหารเวลา
ใส่ใจในรายละเอียด
แชร์ชื่อเสียงและการยอมรับ
ค้นคว้าวิจัย

ความเป็นผู้นำ

มีความรับผิดชอบ
จัดลำดับความสำคัญได้
ตัดสินใจ
แสดงความเป็นผู้นำ
ริเริ่ม

การสื่อสาร

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
แสดงความคิด
สร้างความสัมพันธ์
ฟังอย่างตั้งใจ
ต่อรอง
เขียนรายงาน
เข้าใจผู้ชม
นำเสนอ
เขียนได้อย่างกระจ่าง
มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ
การพูดในที่สาธารณะ

การคิดวิเคราะห์

ประเมิน
แก้ปัญหา
ประเมินความต้องการ
เป็นนักคิดวิเคราะห์
ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ให้ความคิดเห็น

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการฮาร์ดแวร์
รักษาความปลอดภัยออนไลน์
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
มีความรู้ด้านข้อมูล
รู้จักมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
บริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถด้านดนตรี
มีความสามารถทางศิลปะ
ทำการแสดง
แสดงออกอย่างชัดเจน

ภาษา