@katerina margariti

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การจัดการองค์กรการคิดวิเคราะห์การสื่อสารความเป็นผู้นำความรู้เชิงเทคนิคการคิดสร้างสรรค์
ความมุ่งหวัง 
I want to combine business with travel and volunteering.

ทักษะของฉัน

ความเป็นผู้นำ

ริเริ่ม
มีความรับผิดชอบ
สร้างแรงบันดาลใจ
จูงใจ
สอน
แสดงความเป็นผู้นำ
กล้าเสี่ยง
ตัดสินใจ
บริหารจัดการคน
จัดสรรงานได้

การจัดการองค์กร

ทำตามขั้นตอน
บริหารเวลา
ทำงานเป็นทีม
ทำตามระเบียบวิธี
มีความอดทน
ใส่ใจในรายละเอียด
จัดระบบงาน
รับมือกับความกดดันได้
วางแผน
ค้นคว้าวิจัย
หาแหล่งทรัพยากรได้
เรียนรู้จากความผิดพลาด
แชร์ชื่อเสียงและการยอมรับ

การสื่อสาร

สร้างความสัมพันธ์
เขียนรายงาน
ฟังอย่างตั้งใจ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
เข้าใจผู้ชม
แสดงความคิด
นำเสนอ
กล้าแสดงออก
เขียนได้อย่างกระจ่าง
มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ
การพูดในที่สาธารณะ

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถทางศิลปะ
ออกแบบ
แสดงออกอย่างชัดเจน
เขียนภาพประกอบ
ทำให้เห็นภาพได้
แสดงถึงความเป็นต้นแบบ
มีหัวด้านการจัดวางองค์ประกอบ
มีความสามารถด้านดนตรี

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
บริหารจัดการฮาร์ดแวร์
รักษาความปลอดภัยออนไลน์
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
มีความรู้ด้านข้อมูล
รู้จักมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
บริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล

การคิดวิเคราะห์

ประเมินความต้องการ
ให้ความคิดเห็น
ประเมิน
จัดทำงบประมาณ
คำนวณ
คาดเดา
แก้ปัญหา
เป็นนักคิดวิเคราะห์
ใช้เหตุผล
เรียนรู้
ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ภาษา