@girlsdayhungary

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

ความรู้เชิงเทคนิคการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การจัดการองค์กรการคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำ

ทักษะของฉัน

การสื่อสาร

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
นำเสนอ
เขียนได้อย่างกระจ่าง

การคิดวิเคราะห์

ให้ความคิดเห็น

ความรู้เชิงเทคนิค

ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รู้จักมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
รักษาความปลอดภัยออนไลน์

ภาษา