@James Payne

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

ความรู้เชิงเทคนิคการจัดการองค์กรการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์การสื่อสารความเป็นผู้นำ

ทักษะของฉัน

การคิดสร้างสรรค์

ออกแบบ
แสดงออกอย่างชัดเจน
ทำให้เห็นภาพได้
มีหัวด้านการจัดวางองค์ประกอบ

การจัดการองค์กร

ทำตามขั้นตอน
ใส่ใจในรายละเอียด
รับมือกับความกดดันได้
ทำงานเป็นทีม
มีความอดทน
ทำตามระเบียบวิธี
เรียนรู้จากความผิดพลาด
วางแผน

การสื่อสาร

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
ฟังอย่างตั้งใจ
สร้างความสัมพันธ์
นำเสนอ

การคิดวิเคราะห์

ประเมินความต้องการ
ใช้เหตุผล
เรียนรู้
คำนวณ
คาดเดา
ทำงานกับรูปทรงและพื้นที่

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
พัฒนาเว็บไซต์
บริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล
เข้าใจเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้
เข้าใจอินเทอร์เฟสผู้ใช้
บริหารจัดการฮาร์ดแวร์
บริหารจัดการซอฟต์แวร์
รักษาความปลอดภัยออนไลน์

ภาษา