@Robyn clifford

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การคิดวิเคราะห์การจัดการองค์กรความรู้เชิงเทคนิคการสื่อสารการคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำ

ทักษะของฉัน

การจัดการองค์กร

วางแผน
จัดระบบงาน
มีความอดทน
ทำตามระเบียบวิธี
หาแหล่งทรัพยากรได้
บริหารเวลา
ทำงานเป็นทีม
นำแผนไปปฏิบัติ
ค้นคว้าวิจัย
ทำตามขั้นตอน
ใส่ใจในรายละเอียด
เรียนรู้จากความผิดพลาด
แชร์ชื่อเสียงและการยอมรับ

ความเป็นผู้นำ

มีความรับผิดชอบ
จัดลำดับความสำคัญได้
ตั้งเป้าหมาย
ริเริ่ม
กล้าเสี่ยง
บริหารจัดการคน
จูงใจ
ตัดสินใจ
จัดสรรงานได้

การสื่อสาร

สร้างความสัมพันธ์
เขียนรายงาน
ฟังอย่างตั้งใจ
แสดงความคิด
นำเสนอ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
เข้าใจผู้ชม
เขียนได้อย่างกระจ่าง
มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ต่อรอง
การพูดในที่สาธารณะ

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถทางศิลปะ
ออกแบบ
แสดงออกอย่างชัดเจน
แสดงถึงความเป็นต้นแบบ
ทำให้เห็นภาพได้
เขียนภาพประกอบ
มีหัวด้านการจัดวางองค์ประกอบ
มีความเป็นผู้ประกอบการ
ทำการแสดง
มีความสามารถด้านดนตรี

การคิดวิเคราะห์

ทำงานกับรูปทรงและพื้นที่
แก้ปัญหา
ประเมิน
คำนวณ
คาดเดา
ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เป็นนักคิดวิเคราะห์
มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
ใช้เหตุผล
เรียนรู้
ให้ความคิดเห็น
ตระหนักถึงโอกาส
ประเมินความต้องการ

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการซอฟต์แวร์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
พัฒนาเว็บไซต์
บริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล
เข้าใจเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้
เข้าใจอินเทอร์เฟสผู้ใช้
บริหารจัดการฮาร์ดแวร์
รักษาความปลอดภัยออนไลน์
มีความรู้ด้านข้อมูล
รู้จักมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ภาษา

อังกฤษ: ภาษาแม่, ฝรั่งเศส: ขั้นกลาง, เยอรมัน: ขั้นกลาง, เกาหลี: พื้นฐาน, สเปน: พื้นฐาน