@mlab

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การจัดการองค์กรการสื่อสารความเป็นผู้นำความรู้เชิงเทคนิคการคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์

ทักษะของฉัน

ความเป็นผู้นำ

จัดลำดับความสำคัญได้
ตัดสินใจ
แสดงความเป็นผู้นำ
ริเริ่ม
มีความรับผิดชอบ
กล้าเสี่ยง

การจัดการองค์กร

หาแหล่งทรัพยากรได้
จัดระบบงาน
วางแผน
ทำงานเป็นทีม
ทำตามขั้นตอน
บริหารเวลา
ใส่ใจในรายละเอียด
มีความอดทน
ทำตามระเบียบวิธี

การสื่อสาร

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
แสดงความคิด
สร้างความสัมพันธ์
ฟังอย่างตั้งใจ
ต่อรอง
เขียนรายงาน
นำเสนอ
เข้าใจผู้ชม
เขียนได้อย่างกระจ่าง

การคิดวิเคราะห์

แก้ปัญหา
ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
คำนวณ
ให้ความคิดเห็น
ทำงานกับรูปทรงและพื้นที่

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถทางศิลปะ
แสดงออกอย่างชัดเจน
เขียนภาพประกอบ
มีหัวด้านการจัดวางองค์ประกอบ
ทำให้เห็นภาพได้

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
มีความรู้ด้านข้อมูล
รู้จักมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
รักษาความปลอดภัยออนไลน์

ภาษา