@Gi

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การสื่อสารการจัดการองค์กรความเป็นผู้นำการคิดสร้างสรรค์ความรู้เชิงเทคนิคการคิดวิเคราะห์

ทักษะของฉัน

ความเป็นผู้นำ

ริเริ่ม
มีความรับผิดชอบ
สร้างแรงบันดาลใจ
แสดงความเป็นผู้นำ
จูงใจ

การจัดการองค์กร

ทำตามขั้นตอน
บริหารเวลา
ทำงานเป็นทีม
ทำตามระเบียบวิธี
มีความอดทน
ใส่ใจในรายละเอียด
แชร์ชื่อเสียงและการยอมรับ

การสื่อสาร

สร้างความสัมพันธ์
เขียนรายงาน
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
เข้าใจผู้ชม
ฟังอย่างตั้งใจ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
แสดงความคิด
นำเสนอ
การพูดในที่สาธารณะ

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถทางศิลปะ
แสดงออกอย่างชัดเจน
แสดงถึงความเป็นต้นแบบ
ทำให้เห็นภาพได้

การคิดวิเคราะห์

ประเมินความต้องการ
ให้ความคิดเห็น
แก้ปัญหา

ความรู้เชิงเทคนิค

บริหารจัดการฮาร์ดแวร์
บริหารจัดการซอฟต์แวร์
รักษาความปลอดภัยออนไลน์

ภาษา