@sven

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การสื่อสารความเป็นผู้นำการจัดการองค์กรการคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์ความรู้เชิงเทคนิค

ทักษะของฉัน

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถทางศิลปะ
มีความสามารถด้านดนตรี
ทำการแสดง
แสดงออกอย่างชัดเจน

การจัดการองค์กร

ทำงานเป็นทีม
แชร์ชื่อเสียงและการยอมรับ
ทำตามขั้นตอน
วางแผน
จัดระบบงาน

การสื่อสาร

เขียนรายงาน
ฟังอย่างตั้งใจ
เข้าใจผู้ชม
สร้างความสัมพันธ์
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
แสดงความคิด
นำเสนอ
การพูดในที่สาธารณะ
กล้าแสดงออก

ความเป็นผู้นำ

มีความรับผิดชอบ
สร้างแรงบันดาลใจ
จูงใจ
สอน
แสดงความเป็นผู้นำ
ริเริ่ม
กล้าเสี่ยง

การคิดวิเคราะห์

ให้ความคิดเห็น

ภาษา

อังกฤษ: ใช้ได้คล่อง, ฝรั่งเศส: ขั้นกลาง, เยอรมัน: ภาษาแม่