@George_M_Chatzitheodosiou

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

ความรู้เชิงเทคนิคความเป็นผู้นำการสื่อสารการจัดการองค์กรการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์
ความมุ่งหวัง 
Make the world a more hospitable and safer place to exist in...

ทักษะของฉัน

ความเป็นผู้นำ

จัดลำดับความสำคัญได้
ตัดสินใจ
แสดงความเป็นผู้นำ
ริเริ่ม
มีความรับผิดชอบ
สร้างแรงบันดาลใจ
สอน
กล้าเสี่ยง
บริหารจัดการคน
จัดสรรงานได้
ตั้งเป้าหมาย

การจัดการองค์กร

หาแหล่งทรัพยากรได้
จัดระบบงาน
วางแผน
ทำงานเป็นทีม
มีความอดทน
ใส่ใจในรายละเอียด
บริหารเวลา
ทำตามระเบียบวิธี
เรียนรู้จากความผิดพลาด
ทำตามขั้นตอน
รับมือกับความกดดันได้

การสื่อสาร

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
แสดงความคิด
สร้างความสัมพันธ์
ฟังอย่างตั้งใจ
ต่อรอง
เข้าใจผู้ชม
วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
นำเสนอ
กล้าแสดงออก
เขียนได้อย่างกระจ่าง
ชักจูงใจ

การคิดวิเคราะห์

ประเมินความต้องการ
ให้ความคิดเห็น
ใช้เหตุผล
เรียนรู้
คำนวณ
คาดเดา
วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นนักคิดวิเคราะห์
ตระหนักถึงโอกาส

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถทางศิลปะ
แสดงออกอย่างชัดเจน
เขียนภาพประกอบ
มีหัวด้านการจัดวางองค์ประกอบ
ทำให้เห็นภาพได้
ออกแบบ
มีความสามารถด้านดนตรี

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการฮาร์ดแวร์
รักษาความปลอดภัยออนไลน์
บริหารจัดการซอฟต์แวร์
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
พัฒนาเว็บไซต์
พัฒนาแอพ
บริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล
เข้าใจเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้
เข้าใจอินเทอร์เฟสผู้ใช้
ออกแบบเกม
เขียนซอฟต์แวร์
เข้าใจกลไก
ซ่อมแซม
ใช้เครื่องมือได้ดี
มีความรู้ด้านข้อมูล
รู้จักมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ภาษา