@xristos simonis

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การจัดการองค์กรการสื่อสารความเป็นผู้นำการคิดวิเคราะห์ความรู้เชิงเทคนิคการคิดสร้างสรรค์

ทักษะของฉัน

การจัดการองค์กร

มีความอดทน
ใส่ใจในรายละเอียด
ทำตามระเบียบวิธี
เรียนรู้จากความผิดพลาด
วางแผน
ทำตามขั้นตอน
รับมือกับความกดดันได้
ทำงานเป็นทีม
จัดระบบงาน
บริหารเวลา
หาแหล่งทรัพยากรได้
บริหารจัดการความขัดแย้ง
แชร์ชื่อเสียงและการยอมรับ
ค้นคว้าวิจัย

ความรู้เชิงเทคนิค

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เผยแพร่คอนเทนต์
สร้างคอนเทนต์ดิจิตอล
มีความรู้ด้านข้อมูล
รู้จักมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
รักษาความปลอดภัยออนไลน์
บริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล
บริหารจัดการฮาร์ดแวร์

การคิดวิเคราะห์

ใช้เหตุผล
เรียนรู้
คำนวณ
คาดเดา
เป็นนักคิดวิเคราะห์
ประเมินความต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ให้ความคิดเห็น
ตระหนักถึงโอกาส
ทำงานกับรูปทรงและพื้นที่

ความเป็นผู้นำ

ตัดสินใจ
กล้าเสี่ยง
จัดลำดับความสำคัญได้
แสดงความเป็นผู้นำ
ริเริ่ม
มีความรับผิดชอบ
จัดสรรงานได้
สร้างแรงบันดาลใจ
บริหารจัดการคน
ตั้งเป้าหมาย

การสื่อสาร

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
เขียนรายงาน
ฟังอย่างตั้งใจ
แสดงความคิด
สร้างความสัมพันธ์
ต่อรอง
นำเสนอ
เข้าใจผู้ชม
เขียนได้อย่างกระจ่าง
ชักจูงใจ
มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถทางศิลปะ
แสดงออกอย่างชัดเจน
เขียนภาพประกอบ
มีหัวด้านการจัดวางองค์ประกอบ
ทำให้เห็นภาพได้

ภาษา