@katsou

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

การสื่อสารการจัดการองค์กรการคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำการคิดวิเคราะห์ความรู้เชิงเทคนิค

ทักษะของฉัน

ความเป็นผู้นำ

ริเริ่ม
มีความรับผิดชอบ
สร้างแรงบันดาลใจ
ตั้งเป้าหมาย

การจัดการองค์กร

ทำตามขั้นตอน
ทำงานเป็นทีม
จัดระบบงาน
วางแผน
ค้นคว้าวิจัย
หาแหล่งทรัพยากรได้

การสื่อสาร

สร้างความสัมพันธ์
เขียนรายงาน
ชักจูงใจ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
แสดงความคิด
นำการอภิปราย
ต่อรอง
นำเสนอ
การพูดในที่สาธารณะ
เข้าใจผู้ชม

การคิดสร้างสรรค์

มีความสามารถทางศิลปะ
ออกแบบ
แสดงออกอย่างชัดเจน
แสดงถึงความเป็นต้นแบบ
ทำให้เห็นภาพได้
มีหัวด้านการจัดวางองค์ประกอบ

การคิดวิเคราะห์

วิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินความต้องการ
คาดเดา

ภาษา