@ramata2014

Primary tabs

เพชรแสดงถึงกลุ่มทักษะหลักๆ คลิกแต่ละกลุ่มเพื่อดูทักษะย่อยที่ด้านล่าง

ความเป็นผู้นำการจัดการองค์กรการสื่อสารการคิดวิเคราะห์ความรู้เชิงเทคนิคการคิดสร้างสรรค์

ทักษะของฉัน

ความเป็นผู้นำ

มีความรับผิดชอบ
จัดลำดับความสำคัญได้
ตัดสินใจ
สร้างแรงบันดาลใจ
ตั้งเป้าหมาย
ริเริ่ม
แสดงความเป็นผู้นำ

การจัดการองค์กร

จัดระบบงาน
วางแผน
มีความอดทน

การสื่อสาร

สร้างความสัมพันธ์
เขียนรายงาน
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

การคิดวิเคราะห์

ประเมินความต้องการ
ให้ความคิดเห็น

ภาษา